قرمز سبز آبي خاکستري
بر [شمار] برادران خود بيفزاييد ؛ زيرا هرمؤمني را در روز قيامت، شفاعتي است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت